Daniel Mlčoch

Bakalářská práce

Specifika panelových bytových domů z pohledu požární bezpečnosti

Specifics of Prefabricated Buildings in Terms of Fire Safety
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky panelových bytových domů z hlediska požární bezpečnosti. Práce je rozdělena na pět částí. V prvních dvou částech je uvedena historie a vývoj výstavby panelových bytových domů na území tehdejšího Československa. Dále je zde popsána historie a vývoj předpisů řešící požární bezpečnost těchto objektů i ve ztahu ke zjišťování příčin požárů. V třetí části práce jsou popsána …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the specifics of prefabricated apartment buildings in terms of fire safety. The thesis is divided into five parts. In the first two parts, the history and development of the construction of prefabricated blocks of flats in the former Czechoslovakia is mentioned. There is also described the history and development of regulations dealing with fire safety of these objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Tereza Česelská
  • Oponent: Ondřej Zmrhal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava