Theses 

Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací – Ladislav Klusák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ladislav Klusák

Bakalářská práce

Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací

Structurated Work Music at Children with Light Mental Retardation

Anotace: Bakalářská práce se zabývala problematikou strukturované hudby u žáků s lehkou mentální retardací v základních školách praktických, respektive v Základní škole praktické v Horních Počernicích a vycházela tak ze současného stavu v dané oblasti. Jejím cílem bylo zjistit, jakým způsobem strukturovaná práce s hudbou ovlivňuje žáky a jaký má pro žáky s lehkou mentální retardací přínos. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o teoretickou část, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví v této problematice. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků, rozhovorů, pozorování a sémantického diferenciálu v devátém ročníku základní školy praktické, a to jakým způsobem ovlivňovala práce se strukturovanou hudbou, žáky. Z výsledků je patrné, že strukturovaná práce s hudbou u žáků v pásmu lehké mentální retardace ve věku od 14 do 16 let, zkvalitňuje jejich vztah k předmětům jako je Hudební výchova a ovlivňuje školní prospěch v předmětech Matematika, Fyzika a základy chemie. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti bližšího přiblížení žáků s rytmickými hudebními nástroji, ale i častějšímu zapojení strukturované práce s hudbou u žáků s lehkou mentální retardací. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že "Strukturovaná hudba" pozitivně ovlivňuje rozvoj žáků s lehkou mentální retardací, ať už v kognitivních, tak i například v oblasti motorických funkcí.

Abstract: Bachelor's thesis dealt with the issue of structured music for pupils with mild mental retardation in practical elementary schools, respectively Practical elementary school (Základní škola praktická) in Horní Počernice and based on the current situation in the area. Its aim was to find out how music affects pupils structured and what is for students with mental retardation benefit. Work consisted of two key areas. It was a theoretical part, through processing and presentation of expert sources describe and clarify the basic terminology in this field. The practical part examined using questionnaires, interviews, observations and semantic differential in the ninth year of primary school practical way influenced the work is structured music students. The results show that structured work with music for pupils aged 14 to 16 years in the band mild mental retardation, improves their relationship to subjects such as Music and affects school performance in mathematics and physics and chemistry basics. The findings resulted in concrete measures proposed in closer proximity pupils with rhythmic musical instruments, but also more frequent involvement with music structured work with pupils with mild mental retardation. The greatest contribution of work due to a resolved issue can be considered to determine that. Structured music positively affects the development of children with mild mental retardation, whether in cognitive functions, as well as in areas such as mobility functions.

Klíčová slova: Strukturovaná hudba, lehká mentální retardace, Základní škola praktická, žáci v základní škole praktické, metody práce se strukturovanou hudbou, muzikoterapeutická edukace, vzdělávání, školní vzdělávací program, individuální vzdělávací program, výchovně-vzdělávací proces.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Pejřimovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32269 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Klusák, Ladislav. Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz