Theses 

Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací – Ladislav Klusák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ladislav Klusák

Bachelor's thesis

Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací

Structurated Work Music at Children with Light Mental Retardation

Abstract: Bakalářská práce se zabývala problematikou strukturované hudby u žáků s lehkou mentální retardací v základních školách praktických, respektive v Základní škole praktické v Horních Počernicích a vycházela tak ze současného stavu v dané oblasti. Jejím cílem bylo zjistit, jakým způsobem strukturovaná práce s hudbou ovlivňuje žáky a jaký má pro žáky s lehkou mentální retardací přínos. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o teoretickou část, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví v této problematice. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků, rozhovorů, pozorování a sémantického diferenciálu v devátém ročníku základní školy praktické, a to jakým způsobem ovlivňovala práce se strukturovanou hudbou, žáky. Z výsledků je patrné, že strukturovaná práce s hudbou u žáků v pásmu lehké mentální retardace ve věku od 14 do 16 let, zkvalitňuje jejich vztah k předmětům jako je Hudební výchova a ovlivňuje školní prospěch v předmětech Matematika, Fyzika a základy chemie. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti bližšího přiblížení žáků s rytmickými hudebními nástroji, ale i častějšímu zapojení strukturované práce s hudbou u žáků s lehkou mentální retardací. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že "Strukturovaná hudba" pozitivně ovlivňuje rozvoj žáků s lehkou mentální retardací, ať už v kognitivních, tak i například v oblasti motorických funkcí.

Abstract: Bachelor's thesis dealt with the issue of structured music for pupils with mild mental retardation in practical elementary schools, respectively Practical elementary school (Základní škola praktická) in Horní Počernice and based on the current situation in the area. Its aim was to find out how music affects pupils structured and what is for students with mental retardation benefit. Work consisted of two key areas. It was a theoretical part, through processing and presentation of expert sources describe and clarify the basic terminology in this field. The practical part examined using questionnaires, interviews, observations and semantic differential in the ninth year of primary school practical way influenced the work is structured music students. The results show that structured work with music for pupils aged 14 to 16 years in the band mild mental retardation, improves their relationship to subjects such as Music and affects school performance in mathematics and physics and chemistry basics. The findings resulted in concrete measures proposed in closer proximity pupils with rhythmic musical instruments, but also more frequent involvement with music structured work with pupils with mild mental retardation. The greatest contribution of work due to a resolved issue can be considered to determine that. Structured music positively affects the development of children with mild mental retardation, whether in cognitive functions, as well as in areas such as mobility functions.

Keywords: Strukturovaná hudba, lehká mentální retardace, Základní škola praktická, žáci v základní škole praktické, metody práce se strukturovanou hudbou, muzikoterapeutická edukace, vzdělávání, školní vzdělávací program, individuální vzdělávací program, výchovně-vzdělávací proces.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
  • Accessible from:: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jitka Pejřimovská

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32269 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klusák, Ladislav. Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 04:40, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz