Jaroslava Jungvirtová

Disertační práce

Výzkum v oblasti ekonomického zhodnocení blokové těžby na vybraných lokalitách v ČR a dalších zemí Evropy.

Reseach in the Field of Economic Evaluation of Mining Block at Selected Locations in the Czech Republic and other European Countries.
Anotace:
V doktorandské disertační práci posuzuji jednotlivé způsoby dobývání vybraných ložisek. Ze širokého spektra lomů jsem se v práci soustředila především na ložisko v ČR – lom Podhorní Újezd, kde se těží pískovec, ložisko lomu v Itálii Carrara těžící mramor a ložisko v Chorvatsku lom Kanfanár, kde těží vápenec. Lom Podhorní Újezd byl vybrán záměrně, neboť je to náš největší činný lom těžící pískovec. …více
Abstract:
The doctoral dissertation considers each selected method of mining deposits. From the wide range of quarries in my work I focused mainly on deposit in the Czech Republic - quarry Podhorní Újezd of extraction of sandstone, bearing quarry in Italy Carrara marble mining and bearing in Croatia kanfanar quarry where limestone mined. Quarry Podhorní Újezd was chosen deliberately because it is our most active …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Pavel Barták, Vladimír Slivka, Václav Kryl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava