Jaroslava Jungvirtová

Doctoral thesis

Výzkum v oblasti ekonomického zhodnocení blokové těžby na vybraných lokalitách v ČR a dalších zemí Evropy.

Reseach in the Field of Economic Evaluation of Mining Block at Selected Locations in the Czech Republic and other European Countries.
Abstract:
V doktorandské disertační práci posuzuji jednotlivé způsoby dobývání vybraných ložisek. Ze širokého spektra lomů jsem se v práci soustředila především na ložisko v ČR – lom Podhorní Újezd, kde se těží pískovec, ložisko lomu v Itálii Carrara těžící mramor a ložisko v Chorvatsku lom Kanfanár, kde těží vápenec. Lom Podhorní Újezd byl vybrán záměrně, neboť je to náš největší činný lom těžící pískovec. …more
Abstract:
The doctoral dissertation considers each selected method of mining deposits. From the wide range of quarries in my work I focused mainly on deposit in the Czech Republic - quarry Podhorní Újezd of extraction of sandstone, bearing quarry in Italy Carrara marble mining and bearing in Croatia kanfanar quarry where limestone mined. Quarry Podhorní Újezd was chosen deliberately because it is our most active …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2014
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Pavel Barták, Vladimír Slivka, Václav Kryl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava