David Doležálek

Diplomová práce

Eliminace úzkých míst a zefektivnění výroby pistolových rámů

Elimination of Bottlenecks and More Efficient Production of Gun Frames
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracování metodiky hledání úzkých míst pomocí kapacitních propočtů v multivýrobkovém výrobním procesu ve výrobní společnosti Česká zbrojovka a.s. v Uherském Brodě. První část práce je zaměřena na oblast teorie omezení a plánování výroby. Rovněž jsou rozebrány teoretické východiska této problematiky. V praktické části práce je uvedena historie o společnosti Česká zbrojovka …více
Abstract:
The aim of the master thesis is the elaboration of the method of finding bottlenecks by means of capacitive calculations in a multilanguage production process in the production company Česká zbrojovka a.s. in Uherský Brod. The first part of the thesis focuses on the area of constraint theory and production planning. In addition, the theoretical basis of this issue is discussed. The practical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Vladimíra Schindlerová
  • Oponent: Adam Máčala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie