Theses 

Analýza RIA metod a technik – Bc. Jiří Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Novák

Diplomová práce

Analýza RIA metod a technik

Rich Internet Applications

Anotace: V současné době se stále častěji setkáváme s pojmem RIA. Tato práce si klade za cíl seznámení a přiblížení oblasti RIA technologií a aplikací. Jejím hlavním výsledkem je samotná analýza RIA metod a technik. V první části je popsán vývoj WWW v kontextu s RIA technologiemi a exaktně definována a vymezena oblast, kterou pokrývají RIA aplikace. Dále je součástí práce analýza současných RIA technologií. Vybráno bylo devět technologií, které jsou v práci analyzovány a ohodnoceny na základě zvolených metodik. Výsledkem je analýza jednotlivých technologií a jejich ohodnocení, které umožní vybrané RIA technologie porovnat podle nabízených možností a vlastností. Součástí práce je případová studie, která popisuje konkrétní aplikaci vytvořenou pomocí technologie JavaFX. Kromě popsaných výsledků je cílem této práce poskytnout na základě vypracované analýzy seznámení s celou problematikou a představit současné i budoucí trendy RIA technologií a aplikací.

Abstract: We see around more often with the term RIA at present. This thesis accentuates the identification and the approach of the RIA technology and application section. The analysis of the RIA metods and techniques is the first-rate issue of this thesis. There is described the progress of WWW in the context of RIA technologies and exactly defined and circumscription, which is covered by RIA applications in the first part. There is the analysis of present RIA technologies in this thesis too. There was picked nine of technologies, which are analyzed and rated on basis of the specific methodologies. The result is the analysis of the separated technologies and their rating, which will facilitate the selected RIA technologies compare according to offered options and qualities. The third part of the thesis is the case study, which describes the concrete application made by the JavaFX technology. The aim of this thesis is to provide the identification with all of this questions and introduce the present and future tendencies of RIA technologies and applications on basis of the made analysis within the described outcome.

Klíčová slova: RIA, Rich Internet Application, WWW aplikace, JavaFX, Adobe Flex, Adobe Flash, JavaScript, Ajax, Microsoft Silverlight, Curl, OpenLaszlo, UltraLightClient

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Škrabálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz