Štefan Beliš

Bakalářská práce

Návrh protiotřesových opatření pro dobývaní bloku porubu č. 22 3756 ve kře č. 22 závodu ČSA Dolu Karviná

Design of Anti-rockburst Precautions for Mining of the Block of Coalface No. 22 3756 in the Block Mass no. 22 of the locality ČSA, Mine Karviná
Anotace:
Cílem této práce je vypracovat návrh protiotřesové prevence pro budoucí porub č. 22 3756 ve kře č. 22 důlního pole Doubrava lokality ČSA Dolu Karviná. Jsou tady popsány přírodně – geologické podmínky horského masívu, ve kterém se navrhovaný porub nachází a bude dobýván. Dále jsou předložené práci určeny metody regionální a lokální prognózy, zařazení porubu podle stupně nebezpečí otřesů a navrhnuté …více
Abstract:
The aim of this study is to work out a project for an anti-rockburst prevention for the future coal face No. 22 3756 in the block No. 22 of the mining field Doubrava in the location of the mine ČSA Karviná. The naturally-geological conditions of the rock massive, in which is the projected coal face located and will be extracted, have been described here. Furthermore, I have determined the methods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Milan Kubica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava