Theses 

Havarijní připravenost a ochrana obyvatelstva v národním podniku Budějovický Budvar při úniku nebezpečných látek – Bc. Martin JIRKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin JIRKA

Diplomová práce

Havarijní připravenost a ochrana obyvatelstva v národním podniku Budějovický Budvar při úniku nebezpečných látek

Emergency preparedness and protection of the inhabitans in the national company Budějovický Budvar in the release of hazardous substances

Anotace: Diplomová práce popisuje problematiku havarijní připravenosti a ochrany obyvatelstva v národním podniku Budějovický Budvar při úniku nebezpečných látek. Práce je zaměřena na důležité aspekty, které podmiňují zpracování návrhu havarijní dokumentace. Jedním z aspektů je množství nebezpečné chemické látky amoniaku. Celkový obsah amoniaku v objektu činí 22 tun. Toto množství je dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií bráno jako podlimitní množství a nelze tak objekt zařadit do skupiny A nebo B. Na nezařazené zdroje se pak nevztahují některé povinnosti dle tohoto zákona, zejména se jedná o povinnost zpracovat havarijní dokumentaci (avšak jsou-li krajským úřadem zahrnuty do havarijního plánu, musí poskytovat a aktualizovat požadované podklady). Tato práce se ale nezabývá masivním únikem 22 tun amoniaku. Na základě analýz byly vytipovány 2 rizikové zdroje. Prvním z nich je zásobník o obsahu 10 tun, který je umístěn na střeše strojovny. Maximální reálné zaplnění se pohybuje kolem 6 tun. Druhým rizikovým zdrojem je expanzní nádoba o obsahu 14 tun, nacházející se v budově s cylindrkónickými tanky (dále jen "CKT"). Uvažované zaplnění expanzní nádoby se pohybuje kolem 7 tun. Přestože se v řešeném případě nejedná o objekty a zařízení, ve kterých je nakládáno s takovým množstvím nebezpečných chemických látek, které by byly rozhodné pro zařazení do příslušné skupiny, provedu dostupné analýzy podle předpisů vydaných, ev. podpůrně využívaných k analýzám a hodnocení rizik podle zákona o prevenci závažných havárií. Nebezpečné účinky amoniaku jsou dalším důležitým aspektem. Podle vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu je amoniak považován za středně toxickou látku, která dráždí oči, sliznice a ve vysokých koncentrací může způsobit i smrt. Velkou výhodou z hlediska ochrany obyvatelstva jsou jeho varovné vlastnosti. Charakteristická štiplavost je znát už ve velmi slabých koncentrací. Také díky jeho rozpustnosti ve vodě není likvidace nebezpečných koncentrací technologicky náročná. Dalším nebezpečným účinkem kromě toxicity je jeho výbušnost (mez výbušnosti 15-28 %) a hořlavost. Naštěstí stále kontrolovaný kondenzační tlak zamezuje vzniku zahoření a výbuchu amoniaku. Riziko exploze amoniaku a jeho zahoření není v práci analyzováno, jelikož rozsah účinků způsobených únikem několika tun amoniaku je z toxikologického hlediska více ohrožující. Dopadem nebezpečných koncentrací nejsou ohrožení jen lidé, ale také zvířata a životní prostředí. Práce se dále zabývá analýzou a hodnocením rizik. Výsledky tohoto zkoumání jsou důležitým prvkem návrhu havarijní dokumentace. Během zpracování je počítáno s metodami IAEA-TECDOC-727, Dow´s Chemical Exposure Index, Odhad toxického působení a softwarovým modelovacím programem ALOHA. Další výzkum je vytvořen prostřednictvím metod Brainstorming a polostandardizovaného rozhovoru se zaměstnanci podniku. Závěrem práce je vhodné vypracování návrhu havarijních karet a havarijní dokumentace (byť ne v rozsahu podle zákona o prevenci závažných havárií), podle níž by probíhala reakce na případné úniky nebezpečných chemických látek (amoniaku) do prostředí a ochrana zaměstnanců a veřejnosti nacházejících se v prostorách areálu nebo v zóně účinků amoniaku uniklého mimo areál národního podniku Budějovický Budvar. Využití touto prací navržené dokumentace je vhodné také z hlediska umístění objektu do poměrně hustě obydlené oblasti krajského města České Budějovice.

Abstract: The thesis describes the issue of emergency preparedness and protection of the inhabitants in the National Corporation Budweiser Budvar during the release of hazardous substances. The thesis is focused on important aspects that determine the drafting of emergency documentation. One of aspects is the amount of hazardous chemical - ammonia. The total ammonia content in the object is 22 tons. This amount is according to the Act No. 59/2006 Coll., concerning prevention of major accidents as a sub-limit amount and not as an object into group A or B. On these not-classified resources are not subject to some duties under this Act, especially the obligation to prepare an emergency documentation (except where the regional authority include in the emergency plan then must provide and update the required documents). This paper doesn´t discuss by the massive leakage of 22 tons of ammonia. On the basis of analyzes were identified two sources of the risk. The first is a reservoir about the content of 10 tons which is located on the roof of the engine room. Maximum real filling is around 6 tons. The second source of risk is an expansion tank about the content of 14 tons, which is located in the building with cylinderconicals tanks (CKT). Considered fulfillment of the expansion vessel is about 7 tons. Although in this case is not about buildings and facility in which is treated with such a amount of dangerous chemical substances, which would belonged to the relevant group, I will perform available analysis according to a regulations issued or supportively used to analysis and risk assessment in according to the Act No. 59/2006 Coll., concerning prevention of major accidents. Harmful effects of ammonia are another important aspect. According to the Notice of the Ministry of Interior No. 103/2006 Coll., concerning establish principles defining the emergency planning zone and the extent and method of preparation of an external emergency plan, ammonia is taken as moderately toxic substance that irritates the eyes, mucous membranes, and in high concentrations can cause death. The great advantage from the point of view of the protection inhabitants are the warning properties. Characteristic pungency is already known in very weak concentrations. Also disposal of hazardous concentrations isn't technologically challenging, due to its solubility in the water. Another dangerous effect, except the toxicity is its explosiveness (explosive limit from 15 to 28 %) and flammability. Fortunately controlled condensing pressure prevents ignition and explosion of ammonia. Risk of the explosion and ignition of ammonia isn´t analyzed in this thesis, because the range of effects caused by leakage of several tons, is from a toxicological point of view more threatening. Impacts of hazardous concentrations aren´t threat only for people but also for animals and the environment. The thesis focuses on the analysis and evaluation of risks. The results of this research are an important element of the draft of emergency documentation. During the processing is calculated with methods IAEA-TECDOC-727, Dow's Chemical Exposure Index, Estimation of toxicity and software modeling program ALOHA. Further research is being done by brainstorming and semi-standardized interviews with employees of the company. In conclusion of the thesis is appropriate the drafting of emergency cards and emergency documentation (although not in range under the Act of concerning prevention of major accidents), according to which the reaction proceeded for any leakage of dangerous chemicals (ammonia) into the environment and the protection of workers which occur at the public premises or in the premises of the zone of impact of ammonia spilled outside the area Budweiser Budvar, NC. The use of the draft of emergency documentation is also conditioned by the location of the object in relatively densely populated areas of the county town of České Budějovice.

Klíčová slova: Analýza rizik, Amoniak, Hodnocení rizik, Nebezpečné chemické látky, Havarijní dokumentace, Ochrana obyvatelstva

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39121 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JIRKA, Martin. Havarijní připravenost a ochrana obyvatelstva v národním podniku Budějovický Budvar při úniku nebezpečných látek. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz