Mojgan Abolghasem

Doctoral thesis

Nuclear structure in the framework of microscopic and phenomenological models

Nuclear structure in the framework of microscopic and phenomenological models
Abstract:
Tato práce se věnuje studiu změn tvaru a struktury těžkých jader bohatých na neutrony pomocí ruzných mikroskopických a makroskopických jaderných modelů. Mikroskopický přístup představuje Hartree-Fockovo střední pole se Skyrme interakcí a BCS popis párových korelací doplněný o aproximaci náhodné fáze, zatímco algebraický kolektivní model je příkladem makroskopického přístupu. Práce se zaměřuje na systematiku …more
Abstract:
This work involves the study of shape and structural changes of heavy neutron-rich nuclei in the framework of different microscopic and macroscopic nuclear models. The mean field Skyrme Hartree-Fock (SHF) plus Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) treatment of pairing correlations and the beyond mean field Random Phase Approximation (RPA) represent the microscopic approach while the Algebraic Collective …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: Petr Alexa
  • Reader: Jan Kvasil, Pavel Cejnar, Valentin O. Nesterenko

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Doctoral programme / field:
Fyzika / Aplikovaná fyzika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.