Zdeněk Pařízek

Bakalářská práce

Návrh systému fyzické ochrany administrativního objektu a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TR 14383-4 a metody FMECA

Design of administrative object physical protection and the ČSN P CEN / TR 14383-4 and FMECA methods applicability comparison
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analyzováním, zhodnocením rizik a navržením inovativního řešení fyzické ochrany administrativního objektu, pomocí ČSN P CEN/TS 14383-4 a analytické metody FMECA dle ČSN EN 60812, dalším z cílů práce je porovnání přínosu těchto dvou metodik. Úvodní část práce popisuje právní a normativní rámec fyzické ochrany objektu a základní teorie fyzické ochrany. V další části práce je …více
Abstract:
Bachelor thesis is about analysing, classification, and projecting of inovative security solution of administrative object, with use of the ČSN P CEN/TS 14383-4 and FMECA analysis according to ČSN EN 60812. Next thesis objective is these procedures benefits comparision. Introducing part of thesis describes law and technically normative regulation concerning to building physical protection and basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Libor Hadáček
  • Oponent: Jiří Peňáz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku