Michaela Řehová

Bakalářská práce

Režim přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty

Reverse Charge on Value Added Tax
Anotace:
Cílem práce je objasnit problematiku režimu přenesení daňové povinnosti a jeho vývoje v České republice za pomoci aplikace teoretických poznatků na konkrétní účetní jednotce a jejich použití při analýze reálných příkladů. K pochopení pojmů ve vztahu k mechanismu fungování režimu přenesení daňové povinnosti je v této práci na základě shromážděných zdrojů teoreticky popsána a vysvětlena daň z přidané …více
Abstract:
The major point of the thesis is to clarify issues with reverse charge procedure and its own development in the Czech Republic by application of the theoretical knowledge to particular company and use it for analysis of real examples. To understand the concepts of working mechanism of reverse charge is in this thesis theoretically described and explained the value added tax. There is also discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Regína Střílková
  • Oponent: Lenka Bubová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava