Martina Kalová

Doctoral thesis

Design a modelování kompozitních struktur pro medicínské aplikace

Design and Modeling of Composite Structures for Medical Applications
Abstract:
Tato dizertační práce se zabývá studiem polymerních kompozitních materiálů a jejich využitím v oblasti medicíny. Teoretická část práce je věnována problematice polymerních vláknových kompozitů, využitím kompozitních materiálů v medicíně, a také návrhem a modelováním výrobků pomocí výpočetní techniky. Experimentální část se zabývá aplikací dvou druhů vláknových materiálů ve formě vhodné pro dvě různé …more
Abstract:
This dissertation thesis is dedicated to the study of fiber composite materials and their use in the area of medicine. The theoretical part is attached to the problem of polymer fiber composites, the use of composite materials in medicine and also includes a part of product design and modeling using computer technology. The experimental part deals with the application of two kinds of fiber materials …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Soňa Rusnáková
  • Reader: Jakub Javořík, Libor Beneš, Jaroslav Sojka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava