Bc. Dana Sommerová

Master's thesis

Význam celoživotního učení

Meaning lifelong education
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám konceptem celoživotního učení, jeho základní myšlenkou a hlavními znaky společnosti vědění. Věnuji se druhům a dělení celoživotního učení, dále zmiňuji strategické dokumenty, ze kterých celá koncepce celoživotního vzdělávání vychází. Zjišťuji, zda a jakým způsobem se občané Jihlavského regionu vzdělávají, co pro ně vzdělání znamená. Zkoumám motivy a bariéry vedoucí …more
Abstract:
In my Diploma thesis I deal with the concept of lifelong learning, its fundamental idea and main characteristics of society knowledge. I deal with different types and sorts of lifelong learning; in addition I mention the strategic documents which are the base of the whole conception of lifelong learning. I find out whether and how the Jihlava region citizens get their education and what the education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services