David Ondruš

Bachelor's thesis

Zpracování vytížení nad MySQL a PostgreSQL

MySQL and PostgreSQL Workload Analysis
Abstract:
Tahle práce se zaměřuje na vytížení serverů PosgreSQL a MySQL. Analýza je orientovaná především na přehled všech SQL příkazů proběhlých na daných serverech a následně jejich zpracování do přehledné podoby. První část popisuje srovnání různých technologií PosgreSQL a MySQL serverů, jejích výhody, nevýhody a následně jejich využitím. V druhé části následuje popis aplikace, testování a ukázky využití …more
Abstract:
This thesis is focused on server workload analisys PosgreSQL and MySQL. Analisys is oriented on an overview of queries on given server and then processing them into a clear form. The first part describes comparison of different technologies PosgreSQL and MySQL servers, advantages, disadvantages and then their use. In the second part application description, testing and application usage samples.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 8. 2016
  • Supervisor: Radim Bača
  • Reader: Peter Chovanec, Peter Chovanec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Theses on a related topic