David Ondruš

Bakalářská práce

Zpracování vytížení nad MySQL a PostgreSQL

MySQL and PostgreSQL Workload Analysis
Anotace:
Tahle práce se zaměřuje na vytížení serverů PosgreSQL a MySQL. Analýza je orientovaná především na přehled všech SQL příkazů proběhlých na daných serverech a následně jejich zpracování do přehledné podoby. První část popisuje srovnání různých technologií PosgreSQL a MySQL serverů, jejích výhody, nevýhody a následně jejich využitím. V druhé části následuje popis aplikace, testování a ukázky využití …více
Abstract:
This thesis is focused on server workload analisys PosgreSQL and MySQL. Analisys is oriented on an overview of queries on given server and then processing them into a clear form. The first part describes comparison of different technologies PosgreSQL and MySQL servers, advantages, disadvantages and then their use. In the second part application description, testing and application usage samples.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2016
  • Vedoucí: Radim Bača
  • Oponent: Peter Chovanec, Peter Chovanec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika