Barbora Ptáčková

Master's thesis

Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek

Nanostructured heterogeneous catalysts based on TiO2, CeO2 and CuO for catalytic oxidation of volatile organic compounds
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na rozdílné metody přípravy oxidických práškových katalyzátorů na bázi oxidů titanu, ceru a mědi v kombinaci s kalcinací a ověření jejich katalytické účinnosti v oxidaci metanolu a dichlormetanu jako modelových těkavých organických látek. Tato práce se skládá z části teoretické, experimentální, výsledkové části s diskusí a závěrů. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení …viac
Abstract:
The master thesis focuses on different preparation methods of powder oxide catalysts based on oxides of titanium, cerium, and copper in a combination with calcination, and their catalytic efficiency examination in oxidation of methanol and dichloromethane as model volatile organic compounds. The thesis consists of the theoretical part, methodology, results with discussion and conclusion. The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
  • Vedúci: Lenka Matějová
  • Oponent: Zuzana Jankovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava