Theses 

Marketingový mix spoločnosti PAUL – Bc. Rastislav Škvarka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management

Bc. Rastislav Škvarka

Master's thesis

Marketingový mix spoločnosti PAUL

Marketing mix of company PAUL

Abstract: The main aim of the master thesis is to analyze the marketing mix of the company PAUL Czech Republic, exclusively owned by the company HDS Retail CZ Inc. Company PAUL is a medium-sized company producing and selling French bakery and pastry products within the Czech Republic. Moreover, thesis analyses individual parts of the marketing mix, describes and emphasizes the strengths and weaknesses of the company, and improves the marketing mix. To achieve this aim, we use the interview method performed with managers, and customers. Furthermore, we observed the company also by ourselves from the inside, as well as by the use of the hidden observation during the working time in the company and we used also the questionnaire. Diploma thesis consists of three parts. The first part defines the theoretical background related to the marketing mix. The second chapter is practical and we characterize the above-mentioned company and analyze its present and actual marketing mix. The last, third part presents our proposals to improve the marketing mix of the chosen company.

Abstract: Predmetom diplomovej práce je podrobná analýza marketingového mixu spoločnosti PAUL Česká republika, ktorý je výhradne vlastnený spoločnosťou HDS retail CZ a.s. Spoločnosť PAUL je stredne veľká firma zaoberajúca sa výrobou a predajom francúzskeho pečiva v Českej republike. Hlavným cieľom práce je analyzovať jednotlivé body marketingového mixu, popísať a zdôrazniť silné a slabé stránky spoločnosti, a spomenutý mix vylepšiť. Toto je dosiahnuté použitím metodiky rozohovorov s vedúcimi pracovníkmi, rozhovormi so zakázníkmi, vlastným pozorovaním firmy zvnútra, ako aj skrytým pozorovaním počas pracovnej doby vo firme a dotazovaní pomocou dotazníka. Diplomová práca sa skladá z troch častí. V prvej časti sú vysvetlené teoretické poznatky týkajúce sa marketingového mixu. V druhej, praktickej časti je charakterizovaná vyššie zmienená spoločnosť a jej analýza súčasného marketingového mixu. A v tretej časti sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie firemného marketingového mixu spomenutej spoločnosti.

Kľúčové slová: marketing, marketingový výskum, marketingový mix, segmentácia, targeting, positioning, produkt, distribučný kanál, cena, propagácia, ľudia, prostredie, proces

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 2. 2019 10:05, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz