Aleš Vanderka

Diplomová práce

Studium vlivů atmosférického prostředí na typ modulace pro atmosférické optické komunikace

Study of the Atmospheric Environment Effects on the Modulation Type in Free Space Optical Communications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá působením simulovaných atmosférických jevů na modulační formáty používané v bezvláknových optických komunikacích. Práce je zaměřena na modulaci, její návrh a konstrukci. Dále se práce zabývá u modulací fotonovou účinností, šířkou pásma a citlivostí k rušení od okolního prostředí, které má vliv na kvalitu detekce přijímaného signálu. Pro měření byly použity dva typy modulátorů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the effect of simulated atmospheric effects on the modulation formats used in optical communications. This thesis is focused on the modulation and its design and construction, photon-effectivity, bandwidth, and sensitivity to interference from the surrounding environment, which affects the quality of detection of the received signal. The measurements were used two types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Stanislav Zvánovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma