Jakub Kožušník

Bachelor's thesis

Geofyzikální průzkum silničního zářezu dálnice D48 - lokalita Hůrky

Geophysical Survey of Cut Slope of D48 Motorway – the Hůrky Site
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá geofyzikálním průzkumem silničního zářezu dálnice D48 v lokalitě Hůrky. V lokalitě dochází ke svahovým sesuvům v souvislosti se stavebními pracemi. Účelem měření je posoudit nehomogenitu horninového prostředí a prostorový výskyt hornin těšínitové asociace. Horniny těšínitové asociace byly na dané lokalitě již dříve ověřeny vrtným průzkumem. Výsledkem měření jsou informace …more
Abstract:
Bachelor thesis is aimed at geophysical survey of cut slope of D48 Motorway – the Hůrky Site. At site occur slope landslides due to the construction. The purpose of measurement is assessment of subsoil rock inhomogeneity and spatial occurrence of teschenite rocks. Occurrence of teschenite rock association was already proved by drill exploration. The result of the measurement is information about areal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Martin Kašing
  • Reader: Aleš Poláček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava