Jakub Kožušník

Bachelor's thesis

Geofyzikální průzkum silničního zářezu dálnice D48 - lokalita Hůrky

Geophysical Survey of Cut Slope of D48 Motorway – the Hůrky Site
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá geofyzikálním průzkumem silničního zářezu dálnice D48 v lokalitě Hůrky. V lokalitě dochází ke svahovým sesuvům v souvislosti se stavebními pracemi. Účelem měření je posoudit nehomogenitu horninového prostředí a prostorový výskyt hornin těšínitové asociace. Horniny těšínitové asociace byly na dané lokalitě již dříve ověřeny vrtným průzkumem. Výsledkem měření jsou informace …viac
Abstract:
Bachelor thesis is aimed at geophysical survey of cut slope of D48 Motorway – the Hůrky Site. At site occur slope landslides due to the construction. The purpose of measurement is assessment of subsoil rock inhomogeneity and spatial occurrence of teschenite rocks. Occurrence of teschenite rock association was already proved by drill exploration. The result of the measurement is information about areal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Martin Kašing
  • Oponent: Aleš Poláček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava