Bc. Ing. Zuzana Štachová

Doctoral thesis

Rozložitelnost plastů v aerobním a anaerobním prostředí

Degradability of plastic in aerobic and anaerobic environment
Anotácia:
Vzrůstající používání plastů, které se v naší moderní společnosti používají v mnoha odvětvích lidské činnosti, zapříčiňuje nutnost rozvoje materiálů, které budou šetrné a vlídné k životnímu prostředí, proto téma disertační práce směřuje do této oblasti a zabývá se rozložitelností plastů v aerobním a anaerobním prostředí. Hlavním cílem této práce je ověřit možnost rozložitelnosti biologicky rozložitelných …viac
Abstract:
The increasing use of plastics in our modern society, which are used in many sectors of a human activity, caused the need of material development which will be friendly to the environment, so the topic of the thesis is aimed at this area and deals with the degradability of plastics in aerobic and anaerobic environment. The main aim of this work is to verify the possibility of degradation of biodegradable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
  • Oponent: Patrik Burg, doc. Ing., Ph.D., Pavol Findura, doc. Ing., Ján Gaduš, externi

Citační záznam