Jana Petrová

Bakalářská práce

Povinnost platit a následky jejího porušení v rámci kupní smlouvy

Obligation to Pay and the Consequences of Its Violation in terms of Sales Agreement
Anotace:
Kupní smlouva patří k nejvýznamnějším smluvním typům. V moderní společnosti, založené na finančních tocích neexistuje člověk, který by se s ní nesetkal – ať již při prodeji v obchodě, nebo v rámci své podnikatelské činnosti. Předmětem bakalářské práce je kupní smlouva realizovaná ve vztazích mezi podnikateli. Cílem práce je analyzovat povinnosti platit. Druhotným cílem je navrhnout v některých případech …více
Abstract:
The purchase agreement is one of the most important contract types. In modern society, based on financial flows there is a man who would not meet with it - whether by sale in a shop or in the course of its business. Subject of this thesis is the purchase of the agreement in relations between professionals. The aim is to analyze the obligation to pay. A secondary objective is to design in some cases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Naděžda Rozehnalová
  • Oponent: Martin Hošek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání