David Gajdzica

Diplomová práce

Použití rekonfigurace a redispečinku při řešení problémů s „n-1“ nebo přetížení prvků v přenosové soustavě.

Using of Reconfiguration and Re-dispatching at Problem-Solving of “n-1” or Elements Overload in Transmission network
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vybraných prostředcích používaných pro přenosové soustavy při řešení problémů s nedodržováním kritéria „N-1“ a přetížení prvků přenosové soustavy použitím rekonfigurace a redispečinku. První část popisuje způsoby řešení ustáleného chodu elektrických sítí. Ve druhé části je přiblížen výpočetní program PSS/E používaný pro modelování a výpočty elektrických sítí. Třetí …více
Abstract:
This thesis discusses about selected devices used for the transmission system in addressing non-compliance with the criteria for „N-1“ and overloading the transmission system components using re configuration and re dispatching. The first part describes how to troubleshoot the steady operation of electrical networks. In the second part is outlined the computing program PSS/E. Used for calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Stanislav Rusek
  • Oponent: Radim Chrapek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika