Ondřej Mračný

Bakalářská práce

Modelování a simulace pohonu s DC motorem s uvažováním ztrát v motoru a měniči

Modelling and Simulation of DC Motor Drive with Account of Losses in Motor and Converter
Anotace:
Prezentovaná bakalářská práce se zabývá stejnosměrným motorem a tyristorovým měničem, jejich vlastnostmi a modelováním a to včetně uvažování ztrát. Pro tyto účely bylo vytvořeno několik matematických modelů stejnosměrného motoru s permanentními magnety a model tyristorového řízeného usměrňovače. Modely stejnosměrného motoru obsahují jak stejnosměrný motor bez uvažování ztrát, tak s uvažováním ztrát …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with DC motor and thyristor converter, their properties and modeling including consideration of losses. For those purpose was created several mathematical models of DC motor with permanent magnets and model of a thyristor Rectifier. These models of DC motor contain as DC motor without losses as DC motor considering losses. The model of the thyristor converter contain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ivo Neborák
  • Oponent: Václav Sládeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava