Lubomír Rolník

Diplomová práce

Faktory konkurenceschopnosti při realizaci podnikatelského záměru v oboru recyklace pneumatik

Factors of Competitiveness of the Business Plan Implementation in the Field of Tire Recycling
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je zpracování strategické analýzy kritických faktorů podnikatelského záměru recyklace pneumatik a jejich kovových součástí. V teoretické části práce jsou charakterizovány výchozí metody a teorie strategické analýzy, dále je zde popsána problematika materiálu konstrukce pneumatik a další nakládání s použitými pneumatikami v ČR. V další části práce je charakterizováno dané podnikatelské …více
Abstract:
The aim of my thesis is to elaboráte a strategic analysis of critical factors of business plans tire recycling and metal components. In the teoretical part of this work are characterized by the default teory and methods of strategic analysis, then there is the issue of material described tiredesign and other tire disposal of used tires in the Czech republic. The next section is characterized by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Václav Nétek
  • Oponent: Erika Kopprová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu