Ivana Machyňáková

Bachelor's thesis

Činnost a hospodaření České obchodní inspekce

Activities and Financial Management of the Czech Trade Inspection Authority
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku činnosti a hospodaření České obchodní inspekce v návaznosti na srovnání s podobnou institucí – Českou inspekcí životního prostředí. Významnou roli v tomto tématu představuje kontrolní činnost a hospodaření s veřejnými prostředky. Z analýzy a komparace dat vyplývá mnoho společných, ale také odlišných znaků v činnosti obou institucí. Ve sledovaném období jsou …viac
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the issue of activities and management of the Czech Trade Inspection Authority in connection with a comparison with a similar institution - the Czech Environmental Inspectorate. An important role in this topic is represented by control activities and management of public funds. The analysis and comparison of data reveals many common but also different features in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedúci: Martina Halásková
  • Oponent: Natálie Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava