Theses 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby – Kristýna Vyroubalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Kristýna Vyroubalová

Master's thesis

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

Creation of the Survey to Building Documentation

Abstract: Diplomová práce se zabývá zaměřením a tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. V první části se práce zaměřuje na legislativu a předpisy, které se k této problematice vztahují. Dále jsou uvedeny základní údaje o konkrétní zpracované stavbě a lokalitě, ve které se nachází. Věnuje se také teoretickému popisu použitých geodetických metod měření a údajům o použitých měřických přístrojích. Následující část je věnovaná terénním pracím, postupu při tvorbě bodového pole a podrobném měření. Navazuje samotné zpracování naměřených dat pomocí specializovaných počítačových softwarů a tvorba výstupů.

Abstract: The diploma thesis deals with the survey and creation of the geodetic part of the as-built documentation. In the first part the thesis focuses on the legislation and regulations related to this issue. Below the basic information about the particular structure of interest and its location are mentioned. It also refers to a theoretical description of the surveying methods and the measuring instruments which were used. The next part is aimed at field works, the procedure of creation the point field and surveying. Followed by description of the measured data processing using specialized computer softwares and then creation of the outputs.

Keywords: skutečné provedení stavby, účelová mapa, podélný profil, příčný řez

Keywords: Survey to Building Documentation, As-built Documentation, Cross-sections Drawing, Longitudinal Section

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Jiří Pospíšil
  • Reader: Pavel Steiniger

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 13:22, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz