Theses 

Vyhodnocení vlivu úpravny důlních vod Emerán na kvalitu vypouštěné vody – Marta Šedivá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marta Šedivá

Diplomová práce

Vyhodnocení vlivu úpravny důlních vod Emerán na kvalitu vypouštěné vody

The Efect of Mine Water Treatment Plant Emeran on the Quality of Water Discharged

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá úpravou důlní vody před vypouštěním do vodoteče, kdy by měla splňovat limity vodoprávní legislativy. Konkrétně popisuje úpravnu důlních vod Emerán, kde se čistí důlní voda pocházející z Dolu Bílina. Zabývá se také odběry a následnými rozbory odebraných vzorků důlní vody, které se provádějí v akreditované laboratoři OŘKJ Doly Bílina. Výsledky rozborů jsou dále vyhodnoceny a porovnány s limity platné legislativy. Je posouzen vliv úpravny důlní vody na kvalitu vypouštěné vody do vodoteče a v neposlední řadě je navrženo zlepšení současné technologie úpravny důlní vody.

Abstract: The diploma works focuses on mine water treatment before draining water to a watercourse where it should fulfil the limits of water-related legislation. Specifically it describes the mine water treatment plant Emeran where mine water from Bílina mines is cleaned. It deals also with taking and consequent analysis of mine water samplings, which is done in a certified laboratory of OŘKJ Doly Bílina. The results of the analysis are further evaluated and compared to the limits of applicable legislation. The influence of the mine water treatment plant on the quality of the water drained to a watercourse is assessed and, last but not least, an improvement of the current technology of mine water treatment is proposed.

Klíčová slova: důlní voda, úpravna důlních vod, Důl Bílina, limity, vodoprávní legislativa

Keywords: mine water, mine water treatment, Mine Bílina, limits, water-related legislation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz