Bc. Eliška Šmídová

Bachelor's thesis

Motivace a okolnosti vedoucí k pozdějšímu mateřství

Motivations and circumstances leading to later maternity
Abstract:
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá motivacemi a okolnostmi vedoucími k pozdějšímu mateřství. V teoretické části je vymezen pojem pozdní mateřství, dále jsou popsaná statistická data o věku rodiček, změny ve věkových podílech rodiček a z toho vyplývající důsledky. Práce popisuje jednotlivé společenské faktory ve vztahu k mateřství. Dále seznamuje se zdravotní stránkou prvního těhotenství …more
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis deals with motivations and circumstances leading to later maternity. In the theoretical part the term later maternity is explaineded, statistical data of the age of mothers, changes in age groups of mothers and the resulting consequences are introduced, too. Thesis describes individual social factors in relation to maternity. Also explains health aspects of first pregnancy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Reader: PhDr. Miloslava Kameníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta