Theses 

Matky samoživitelky a sociálně patologické jevy. – Renata SYSLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

Renata SYSLOVÁ

Bakalářská práce

Matky samoživitelky a sociálně patologické jevy.

Single Mother's and Social Pathological Phenomenons

Anotace: Bakalářská práce se zabývá fenoménem samoživitelství a vlivem sociálně patologických jevů na neúplnou rodinu. Hlavním cílem práce bylo zjistit výskyt a rizika sociálně patologických jevů u matek samoživitelek, které mají jedno či více dětí a jsou bez jakékoli pomoci prarodičů. Text práce je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce popisuje problematiku samoživitelství. První kapitola vysvětluje, kdo je samoživitel/ka, možnosti příčiny vzniku, zabývá se finančními možnostmi samoživitelek a jaké je jejich postavení na trhu práce. Druhá kapitola blíže specifikuje sociální patologii. Co to jsou sociálně patologické jevy, příčiny jejich vzniku a dále jaké jsou možnosti prevence.Praktická část práce je zaměřena na výzkum. Kvalitativní výzkumnou strategií, metodou dotazování, technikou polostrukturovaného rozhovoru zjišťuji pomocí základních pěti výzkumných otázek cíl své práce. Výzkumný vzorek tvoří pět komunikačních partnerek (matek samoživitelek) z českobudějovického regionu. Tyto ženy nemají žádnou pomoc ze strany nejbližší rodiny. Zajímá mne příčina vzniku samoživitelství, ekonomická situace matek, jaké zaujímají postavení na trhu práce. Dále se práce zabývá výskytem sociálně patologických jevů, vlivem těchto jevů na život matky samoživitelky a dopady těchto jevů na jejich děti. Svou prací bych ráda poukázala na stále rostoucí počet matek samoživitelek, na tíživou situaci, ve které se tyto ženy nacházejí a že existuje řešení jejich potíží. Zároveň bych chtěla vyjádřit jejich vlastní názor, který by mohl pomoci poukázat na toto stále aktuální téma.

Abstract: The author of the thesis is dealing with phenomenon of single parenthood and furthermore influence of social-pathological issues to a broken family. The main task of the thesis was eventually to grasp appearance and risks of these social-pathological issues in case of single mothers with one or more children and without of any support by wider family (grantparents, etc.). The thesis required two parts, theoretical and practical. In the theoretical part would reader find the issue of single parenthood. The first chapter mainly explains who is single parent (single mother), eventually reasons which leads to this status. Financial backround and possibilities in labor market of these parents are very important part of the chapter. The second chapter is dealing with description of social pathology. What does actually mean social-pathological phenomena, causes of them and which potential prevention there are. The second practical part is focused on research, e.g. qualitative research strategy, the method of interrogation. There is no avoiding of explaining the technique of semistruktured dialogue which contains five fundamental questions leading to the goal of the thesis. The sources for this part were five cooperative female participants (single mothers) without any help and support from the wider family from the Budějovice region. The author of the thesis is concerning about the beginning of this status as a single parent, economical background and their position in the labor market. Finaly the thesis illustrated appearence of social-pathological issues by these single mothers and how strongly influence them and their children. The author would like to witness gradually increasing number of single parents (single mothers), particularly their bad conditions which could be solved. There are eventually their own opinions which could serve as speakers of this actual theme.

Klíčová slova: samoživitelství, neúplná rodina, trh práce, sociálně patologické jevy, prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43208 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

SYSLOVÁ, Renata. Matky samoživitelky a sociálně patologické jevy.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:34, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz