Lukáš Mýdlo

Diplomová práce

Simulace dynamického řízení světelně řízené křižovatky

Dynamic Controlling Simulation of Light Controlled Crossroad
Anotace:
Diplomová práce se zabývá simulací dynamického řízení světelně řízené křižovatky. Práce se skládá z několika částí. Úvodní kapitola se skládá z teoretických pojmů věnujících se křižovatkám, je zde popsáno a vysvětleno dynamické řízení a statistické metody, které budou v práci aplikovány. Následující část se věnuje dopravnímu průzkumu a vyhodnocení dat, která se z průzkumu získala. Třetí úsek se skládá …více
Abstract:
The Master Thesis deals with dynamic controlling simulation of light controlled crossroad. This work is composed of some parts. The introduction consist of theoretical terms dedicated to crossroads. Dynamic control and statistical methods, which are used in this work, are described here. Second part concerns a traffic survey and data evaluatinon acquired in a survey. Third part consist of formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Filip Tresler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie