Martina Bernardová

Diplomová práce

Evropská měnová unie a perspektivy jejího budoucího vývoje

European Monetary Union and Its Perspectives of Future Development
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je určit scénáře budoucího vývoje eurozóny prostřednictvím teorie optimální měnové oblasti. Tato teorie určuje kritéria, která by měla měnová oblast plnit, aby se dala považovat za optimální. V této práci jsou jednotlivá kritéria popsána a vyhodnocena. Na základě vyhodnocení jednotlivých kritérií jsem dospěla k závěru, že eurozóna není optimální měnovou oblastí. Lepších …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to predict the future scenarios for the euro area through the theory of optimum currency area. This theory determine the criteria which currency area should fulfil to be considered as an optimum currency area. In this work, the criteria are described and evaluated. Based on an evaluation of the individual criteria, I conclude that the euro area is not an optimum currency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Tereza Hrtúsová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva