Mgr. Jana Jurisová

Master's thesis

Právo na spravedlivý proces

Right to a fair trial
Abstract:
Diplomantka sa vo svojej práci nazvanej Právo na spravodlivý proces, zaoberá pojmom právo na spravodlivý proces. Konkrétne, úpravou tohto pojmu v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Charte základných práv Európskej únie s dôrazom na komparáciu úpravy obsiahnutej v uvedených dokumentoch. Zhodnotenia ich vplyvu na právo EÚ/ES a rozhodovaciu prax orgánov, poskytujúcich právu …more
Abstract:
In this thesis called "Right to a fair trail" author deals with the basic describe of a fair trial. In the concrete with the adjustment of this term in European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in the Charter of fundamental rights of the European Union with emphasis on comparation of the adjustment contained in both documents. Evaluate their influence on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2007
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta