Mgr. Jana Jurisová

Master's thesis

Právo na spravedlivý proces

Right to a fair trial
Anotácia:
Diplomantka sa vo svojej práci nazvanej Právo na spravodlivý proces, zaoberá pojmom právo na spravodlivý proces. Konkrétne, úpravou tohto pojmu v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Charte základných práv Európskej únie s dôrazom na komparáciu úpravy obsiahnutej v uvedených dokumentoch. Zhodnotenia ich vplyvu na právo EÚ/ES a rozhodovaciu prax orgánov, poskytujúcich právu …viac
Abstract:
In this thesis called "Right to a fair trail" author deals with the basic describe of a fair trial. In the concrete with the adjustment of this term in European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in the Charter of fundamental rights of the European Union with emphasis on comparation of the adjustment contained in both documents. Evaluate their influence on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2007
  • Vedúci: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta