Adam Tietz

Bakalářská práce

Optimalizační metody pro podporu rozhodování lokomotivního dispečera

Optimization Methods for Decision Support of Locomotives Dispatcher
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodné metody a návrhem matematického modelu, jehož řešením by mělo být optimální naplánování oběhů hnacích vozidel. Úvodní kapitoly jsou věnovány charakteristice práce lokomotivního dispečera, typologii řešených problémů a představení metod vhodných pro řešení definovaného problému. Stěžejními částmi práce jsou kapitoly 4 a 5, kde je sestaven matematický model a …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with finding a suitable method and design of a mathematical model, its solution should be the optimal scheduling of vehicles. Introductory chapters are devoted to the characteristics of the work of the locomotive dispatcher, the typology of the problems and the introduction of suitable methods for solving a defined problem. The key parts of this work are chapters 4 and 5 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Ľudmila Jánošíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava