Irena Havlíková

Bakalářská práce

Hospodaření Gymnázia Hladnov

Financial Management of the Hladnov Grammar School
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice správy a financování regionálního školství v ČR. Cílem bakalářské práce je zjistit, popsat a analyzovat dopady změn financování hospodaření příspěvkové organizace – Gymnázia Hladnov, popsat použité zdroje financování a způsob získávání finančních prostředků pro zabezpečení chodu příspěvkové organizace. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola …více
Abstract:
Abstract This thesis deals with the issue of governance and financing of regional education in the Czech Republic. The aim of this work is to identify, describe and analyze the effects of the changes in financial management of the Hladnov Grammar School, to describe sources of funding and method of raising funds for the operation of contributory organization. The work is divided into five chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ivana Vaňková
  • Oponent: Šárka Molíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava