Bc. Martin Vančura

Bakalářská práce

Umělá neuronová síť jako nástroj pro modelování statických systémů

Artificial neural network as a tool for modeling static systems.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na umělé neuronové sítě, které jsou popsány v první části práce, a jejich vyuţití při modelování statických systémů. Ve druhé části je popsáno modelování především metodou nejmenších čtverců. Ve třetí části je popsáno vlastní měření a zhodnocení výsledků. Výsledkem této práce je grafické uţivatelské prostředí v programovém prostředku MATLAB, které slouţí k návrhu statického …více
Abstract:
This thesis focuses on artificial neural networks, which are described in the first part of the work, and their use in modeling static systems. In the second part is modeling above described method of least squares. The third section describes the measurement and evaluation results. The result of this work is a graphical user interface in MATLAB programming means that are used to design the static …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vančura, Martin. Umělá neuronová síť jako nástroj pro modelování statických systémů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie