Theses 

Analýza příčin a důsledků hospodářské krize 30.let a současné hospodářské krize – Mária Valouchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mária Valouchová

Diplomová práce

Analýza příčin a důsledků hospodářské krize 30.let a současné hospodářské krize

Cause consequences analysis of the 1930s economic crisis and contemporary economic crisis

Anotace: Cílem této práce je provést komparativní analýzu hospodářské krize 30. let a současné hospodářské krize na základě vymezení příčin vzniku a důsledků obou krizí.Teoretická část zachycuje podstatu charakteristiky hospodářské krize, která je zaměřena na definování finančních trhů a pojmu finanční krize.Praktická část nejdříve popisuje příčiny vzniku obou krizí. Poté následuje analýza důsledků obou krizí pomocí vývoje vybraných ekonomických ukazatelů v USA a v Evropě. V závěru je provedeno shrnutí získaných poznatků a odhad budoucího vývoje ekonomiky.

Abstract: The main target of this thesis is to realise comparative analysis of the 1930s economic crisis and contemporary economic crisis based on the determination of causes and consequences of both crises.The theoretical part introduces characteristic of the economic crisis generally which is focused on the definition of financial markets and financial crises.The practical part describes the possible causes of both crises. Then it analyzes the effects of both crises through the development of selected economic indicators in the U.S. and Europe. The conclusion of this part sums up all facts and estimates the future economic development.

Keywords: americká ekonomika, budoucí vývoj, důsledky, hospodářská krize 30. let, situace v Evropě, současná hospodářská krize, srovnání, příčiny, USA, U.S. economy, future development, consequences, Great depression, situation in Europe, contemporary economic crisis, comparison, causes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Kamil Staněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz