Theses 

Vývoj veletržního areálu Incheba Bratislava v historické retrospektivě – Bc. Alena KONDÁŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Alena KONDÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj veletržního areálu Incheba Bratislava v historické retrospektivě

The development of Incheba Bratislava fair premises in a historical retrospective

Anotace: Bakalárska práca na tému {\clqq}Vývoj veľtržného areálu Incheba Bratislava v historickej retrospektíve`` sa zaoberá históriou výstavníctva na Slovensku, špeciálne v hlavnom meste Slovenskej republiky - v Bratislave. Je v nej zahrnutý vývoj prvého veľkého prezentačného areálu Parku kultúry a oddychu v Bratislave so zameraním na analýzu výhod a nevýhod tohto umiestnenia na ľavej strane Dunaja. Práca popisuje genézu realizácie nového vlastného výstaviska INCHEBA, jednotlivé etapy jeho tvorby a zaoberá sa vhodnosťou týchto výstavných priestorov pre veľtržnú činnosť. Relevantnosť ďalšieho rozširovania výstaviska je načrtnutá v náväznosti na intravilán Petržalka. Budúcnosť areálu Incheby je previazaná so zmenami súvisiacimi s integráciou SR do Európske únie a možnými tendenciami vývoja výstaviska vzhľadom na domáce i medzinárodné konkurenčné prostredie.

Abstract: The Bachelor thesis on theme {\clqq}The development of Incheba Bratislava fair premises in a historical retrospective`` is about history of fairs and exhibitions in Slovak Republic, especially in the capital city Bratislava. This topic treats the development of the first large presentation area PKO Bratislava, focused on advantages and disadvantages of this emplacement on the left bank of the river Danube. The thesis describes genesis of realization of INCHEBA's new own fair premises, particular phases of its construction and is aimed at availability of fair premises for organization of exhibitions. Aptitude of further spreading is in connection with urban settlement of Petržalka. The future of Incheba fair premises is related to changes resulting from integration of Slovak Republic to European Union and with other possible development trends of this area with regard to native and international competitive surrounding.

Klíčová slova: PKO, Incheba, výstavy a veľtrhy, pavilón, areál, vystavovatelia, Dunaj, Bratislava, výstavná hala

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2005
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2005
  • Identifikátor: 526

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2005
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=526 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

KONDÁŠOVÁ, Alena. Vývoj veletržního areálu Incheba Bratislava v historické retrospektivě. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 19:10, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz