Michaela Havránková

Diplomová práce

Ekonomické hodnocení dopadu těžby na životní prostředí v dané oblasti z hlediska zdraví obyvatel

Economic Valuation of the Impact Mining on the Environment in Local Region with Respect to Population Health
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ekonomické hodnocení dopadu těžby v dané oblasti z hlediska zdraví obyvatel“ je zmapování Podkrušnohorské oblasti, konkrétně oblasti spadající do Severočeské hnědouhelné pánve a vylíčení působení těžby na životní prostředí, zejména na ovzduší. Cílem je ekonomické zhodnocení uvedených dopadů na zdraví obyvatel dle vybraných diagnóz, u kterých se předpokládá negativní účinek …více
Abstract:
The subject of the thesis „Economic Valuation of the Impact of Mining on the Health of Local Population“ is mapping of the area below Krušné hory (Ore Mountains), specifficaly the area belonging to North Bohemian coal basin and description of the impact of the mining on environment especially on the air. The aim is to economically assess how the listed impacts affect the health of population, considering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Stanislav Myška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin