Jaroslav Polzer

Bakalářská práce

Faktory vietnamské migrace do České republiky

Factors of Vietnamese Migration to the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá migrací Vietnamců v České republice. V první části jsou popsána teoretická východiska migrace, její dělení, motivace k migraci a teorie. Ve druhé části je popsán historicko-politický vývoj Vietnamu a hospodářské vztahy s Vietnamem. Součástí práce je vyhodnocení dotazníkového šetření, které je zaměřeno na zjištění některých faktorů migrace z Vietnamu do České republiky. Závěrečná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with migration of Vietnamese in the Czech Republic. The first part describes the theoretical background of migration (division, motivation of migration and migration theory). In the second part describes the historical and political development of Vietnam and economic relations of Czech republic with Vietnam. The thesis contains the evaluation of a questionnaire, which aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Michaela Tichá
  • Oponent: Markéta Škutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství