Theses 

Levels of self-reported mindfulness: comparison of Czech and Australian samples – Mgr. Kristýna Tománková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Kristýna Tománková

Diplomová práce

Levels of self-reported mindfulness: comparison of Czech and Australian samples

Levels of self-reported mindfulness: comparison of Czech and Australian samples

Anotace: Ve studii jsme se zaměřili na míru všímavosti měřenou sebehodnocením. Brali jsme v potaz různé aspekty a faktory, které by mohly mít efekt na tuto míru. Za prvé jsme zjistili, že v míře všímavosti, která byla změřena pomocí Dotazníku pěti aspektů všímavosti, není žádný staticky významný rozdíl mezi výzkumným vzorkem z ČR a z Austrálie. Efekt národnosti na všímavost byl téměř nulový, což nás vedlo k závěru, že při zohlednění všech souvisejících faktorů, všímavost je koncept, který funguje nezávisle napříč národnostmi. Za druhé, předchozí zkušenost s nácvikem všímavosti má pozitivní vztah s mírou všímavosti a funguje nezávisle na národnosti. A za třetí, praktikování meditace má pozitivní vztah s mírou všímavosti, funguje nezávisle na národnosti a může být považován za významný indikátor míry všímavosti. Navzdory tomu, že všechny poznatky byly statisticky významné, efekt všech zkoumaných proměnných byl nízký až střední a proto vypovídající hodnota a síla každé proměnné není velmi významná. Tato studie je ovlivněna mnohými omezeními a její výsledky mohou být interpretovány pouze v návaznosti na tato omezení

Abstract: The study focused on the levels of self-reported mindfulness from various aspects and including several possible influencing factors. Firstly, no statistically significant difference was found in the level of mindfulness, that was measured by FFMQ questionnaire, between Czech and Australian sample. The effect of nationality on mindfulness was reported as almost non-existing and therefore we concluded, that when taking into account all related factors together, mindfulness is concept operating similarly across nationalities. Secondly, previous experience with mindfulness practice is positively related to increased level of mindfulness and operates similarly across nationalities. Thirdly, meditation practice is positively related to increased level of mindfulness, operates similarly across nationalities and can be considered as a significant predictor of mindfulness. Despite all statistically significant findings, effect of all measured variables were small or close to medium and therefore the explanatory value and the power of each variable is not very significant. This study is effected by wide range of limitations and results can be reported only in relation to all limitations.

Keywords: mindfulness, mindfulness definition, Czech, Australian, cross-national, mindfulness practice, meditation, Western culture, cultural, demographics, characteristics of mindfulness, Five Facet Mindfulness Questionnaire, mindfulness research, všímavost, definice všímavosti, český, australský, mezinárodní, nácvik všímavosti, meditace, západní kultura, kulturní, demografie, charakteristika všímavosti, Dotazník pěti aspektů všímavosti, výzkum všímavosti

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz