Bc. Šimon Kadlic

Master's thesis

Sociálná komunikácia ako súčasť meniacej sa spoločnosti raného novoveku. Šimon Lomnický z Budče a mravnevýchovná próza 16. a 17. storočia

Social communication as a part of chonging society of the early modern period. Šimon Lomnický z Budče and morally educational prose of the 16. and 17. century
Abstract:
Main goal of this thesis is to analyze the instruments of social communication used by the Establishment during the early modern period to control the personal rights, sexual and intimate life of underpriviliged people. The analysys focuses on ethical work of Šimon Lomnický z Budče and juridical sources like peasant orders and administration instructions.
Abstract:
Témou predkladanej práce je analýza prostriedkov sociálnej komunikácie využívaných vrchnosťou raného novoveku k regulácii osobných práv, sexuálneho a intímneho života neprivilegovaných vrstiev. Analýza prebieha na mravnevýchovnej próze Šimona Lomnického z Budče a prameňmi právnej povahy, akými sú sedliacke rády a hospodárske inštrukcie.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta