Anděla Blažková

Diplomová práce

Sebereflexe tvůrčího procesu při tvorbě inscenací Nevina a Erekce srdce

A Selfreflection of a Creative Process of Working on Nevina and Erectionof the Heart

Anotace:
Diplomová práce je subjektivní úvahou na základě vlastní sebereflexe při tvorbě inscenací Nevina a Erekce. Nejedná se o teoretickou studii, ale spíš o pochopení a definování vlastních cest při hledání dramatické postavy Absolut a funkcí performera. V první části se věnuji inscenaci Nevina v režii MgA. Petry Tejnorové. Nastiňuji podmínky a formu pro realizaci projektu jako live cinema/živého kina. V …více
Abstract:
This master thesis is a subjective reflection based on proper selfreflection during my work on performances Nevina and Erection of the heart. It is not a theoretical study but more an understanding and defining of my own ways of searching between a dramatic character of Absolut and function of a performer. In first part I analyze the performance Nevina directed by Petra Tejnorová. I present some conditions …více
 

Klíčová slova

tvůrčí proces

Klíčová slova

divadelní inscenace

Klíčová slova

dramatické postavy

Klíčová slova

kreativita

Klíčová slova

umělecká tvorba

Klíčová slova

tvůrčí osobnost

Klíčová slova

sebepoznání
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Petra TEJNOROVÁ
  • Oponent: Jiří ADÁMEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna