Alžbeta Beňadiková

Diplomová práce

Variantní řešení obvodového pláště mateřské školy v Rájci

Variant solutions for building envelope of the kindergarten in Rájec
Anotace:
Beňadiková A.: Variantné riešenie obvodového plášťa materskej školy v Rajci. Diplomová práca. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra pozemného staviteľstva, 2019. Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. Predmetom diplomovej práce „Variantné riešenie obvodového plášťa materskej školy v Rajci“ je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby …více
Abstract:
Beňadiková A .: Alternative solution of cladding of kindergarten in Rajec. Diploma thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Engineering, 2019. Supervisor: Ing. Marek Jašek, Ph.D. The subject of the diploma thesis „Alternative solution of the cladding of the kindergarten in Rajec“is processing of project documentation for the building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Marek Jašek
  • Oponent: Aleš Hiltavský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Provádění staveb