Midhun Kumar Suresh Kumar Balamani

Diplomová práce

Design of Exhaust System for the Experimental Measuring Stand equipped with an Internal Combustion Engine

Design of Exhaust System for the Experimental Measuring Stand equipped with an Internal Combustion Engine
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro odvod spalin z měřícího standu vybaveného spalovacím motorem s vnitřním spalováním. Navrhovaný systém se skládá z potrubního vedení, vzorkovací odběrové sondy, filtru, dmychadla, výměníku tepla, tlumiče a bezpečnostního systému. V úvodní části je vysvětlena potřeba vytvoření univerzálního výfukového systému. Teoretická část práce se zabývá spalovacími …více
Abstract:
Master thesis deals with design of the exhaust system for measuring stand consisting of an internal combustion engine which releases flue gas, a sampling system, a filter, a blower, a heat exchanger, a silencer and a safety system. The introduction describes the origin of the exhaust system, it’s problems and the purpose of the universal exhaust system. The theoretical part describes about the IC engine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Pavlík
  • Oponent: Bohumil Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava