Theses 

Etické kodexy v podnikové praxi – Bc. Richard Tůma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Richard Tůma

Diplomová práce

Etické kodexy v podnikové praxi

Ethical codices in business practices

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku etiky v podnikání. V teoreticko-metodologické části jsou rozebírány základní pojmy spojené s etikou v podnikání. Mezi tyto pojmy patří etika, morální hodnoty, normy a ideje. Charakterizuje základní rysy podnikatelské etiky. Analyzuji elementární metody a nástroje, kterými je etika integrována do podniků. Aplikační část práce srovnává etické kodexy padesáti firem na českém trhu. Následně je využito metody komparace podle zvolených kritérií. Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů. Cílem této práce je dokázat nutnost využívání etických principů v podnikatelské činnosti. Jsou naznačeny výhody a obtíže, které toto jednání vytváří. Následuje aplikace těchto poznatků na reálné podnikatelské prostředí.

Abstract: This Graduation Thesis is focused on issues of ethics in business. Theoretical and methodological part brings primary conceptions connected with ehics in business. Among these conceptions belong ethics, moral values, standards and ideas. It defines the primary traits in business ethics. I analyze primary methods and tools which ethics is integrated into companies. Application part compares ethical codex of fifty companies of Czech trade. Afterwards, the method of comparison is used according to selected criteria. Data were gained from public resources.

Klíčová slova: Etika, podnikatelská etika, morálka, morální normy, etické kodexy, etické řízení, právo, společenská odpovědnost firem, firemní kultura. Ethics, bussinnes ethics, morality, morale standards, ethical codex, ethical direction, laws, corporate social responsibility, corporate culture.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz