Lucie Vojteková

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy HSF System a.s.

Financial Analysis of the Company HSF System a.s.
Anotace:
Bakalářskou práci jsem zaměřila na problematiku finanční analýzy firmy. První část práce obsahuje teoretické vymezení pojmů, které je důležité k pochopení. Praktická část zahrnuje aplikaci finanční analýzy na vybrané existující firmě. Pro potřeby finanční analýzy byla využita horizontální analýza, vertikální analýza a analýza poměrovými ukazateli. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finančního zdraví …více
Abstract:
Bachelor thesis I focused on the issue of financial analysis of the company. The first part contains the theoretical terms that are important to understand. Practical part includes application of the financial analysis on selected existing company. For the purpose of financial analysis was used horizontal analysis, vertical analysis and ratios analysis. The aim of this thesis was to evaluate the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance