Theses 

Citová vazba, hierarchie citové vazby, vnímání stresu, depresivní a úzkostná symptomatologie u vězeňské populace – Mgr. Ester Hohnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ester Hohnová

Diplomová práce

Citová vazba, hierarchie citové vazby, vnímání stresu, depresivní a úzkostná symptomatologie u vězeňské populace

Attachment, Attachment Hierarchy, Perceived Stress, Depression and Anxiety Symptoms in Prisoners

Anotace: Tato práce si klade za cíl zjistit souvislosti dimenzí citové vazby s mírou vnímaného stresu, depresivní a úzkostnou symptomatologií u vězeňské populace v České republice. Dalším cílem je mapovat hierarchii citové vazby odsouzených a zjistit, zda se mezi vazbovými osobami vyskytují spoluvězni. Výzkumný soubor tvoří 61 prvovězněných mužů ve věku 19 – 63 let, odsouzených do výkonu trestu na základě nenásilné trestné činnosti. Všichni měli z aktuálního trestu splněno více než šest měsíců. Dimenze citové vazby byly měřeny dotazníkem ECR-RS, míra vnímaného stresu pomocí PSS-10, úzkostná a depresivní symptomatologie metodami GAD 7 a PHQ 9. Hierarchie citové vazby byla mapována dotazníkem WHOTO. Výsledky výzkumu ukázaly, že s vnímaným stresem, depresivní a úzkostnou symptomatologií souvisí vazbová úzkostnost, zatímco vazbová vyhýbavost souvisí pouze s úzkostnou symptomatologií. Míra vnímaného stresu, úzkostná a depresivní symptomatologie vzájemně vysoce korelovaly, proto byla vytvořena souhrnná proměnná psychologický distres. Jako jediný signifikantní prediktor psychologického distresu se ukázala vazbová úzkostnost. Dalším zjištěním této práce je, že mezi vazbovými osobami odsouzených se vyskytují spoluvězni, nicméně nejvyšší četnost výskytu ve všech dimenzích citové vazby byla u partnerky. Výsledky jsou diskutovány v kontextu předešlých výzkumů a dále jsou prezentovány limity a náměty pro další výzkum.

Abstract: The aim of this study is to investigate adult attachment and its connection to perceived stress, depression and anxiety symptoms in Czech prisoners. Another goal is to explore offenders‘ attachment hierarchy and to determine their preferences for fellow inmates as attachment figures. The sample consists of 61 men aged 19 – 63 years, incarcerated for the first time for non-violent offences. All of them have been imprisoned for no less than six months. Attachment dimensions were determined by ECR-RS questionnaire, perceived stress by PSS-10. Symptoms of anxiety and depression were measured by GAD 7 and PHQ 9. Attachment hierarchy was investigated by method WHOTO. Perceived stress, anxiety and depression symptoms were associated with attachment anxiety, while attachment avoidance was connected only to anxiety symptoms. Perceived stress, anxiety and depression symptoms strongly correlated with each other, therefore was created one variable psychological distress. Attachment anxiety predicted psychological distress. Moreover, their fellow inmates were also placed in offenders’ attachment hierarchy, while the highest frequency of occurrence in all attachment dimensions was in the partner category. Results are discussed in the context of previous studies, limits are presented together with propositions of further research.

Klíčová slova: citová vazba, hierarchie citové vazby, vězni, odsouzení, nenásilná trestná činnost, výkon trestu, uvěznění, vnímaný stres, deprese, úzkost, adult attachment, attachment hierarchy, offenders, prisoners, incarceration, non-violent offending, perceived stress, depression, anxiety

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz